tỉnh Phú Thọ

[Infographic] Mục tiêu, giải pháp thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
Trước nguy cơ gia tăng ô nhiễm rác thải trên địa bàn, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, các địa phương đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.