tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam
Moitruong.net.vn – Không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. 97 năm qua, những lời dạy của Người về báo chí vẫn vẹn nguyên giá trị, là tài sản quý đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.