UBND TP Đà Nẵng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom rác thải sinh hoạt tại Đà Nẵng
Tp Đà Nẵng ban hành công văn số 5156/UBND-ĐTĐT liên quan đến công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố và tình hình quản lý, hoạt động của Bãi rác Khánh Sơn.