UBND TP Đà Nẵng

Ông Trần Chí Cường làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Ông Trần Chí Cường - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách TP Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.