ứng dụng công nghệ cao

Sơn La xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững
Sau hơn 2 năm phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đến nay, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững, cho giá trị kinh tế cao.