vật liệu xây dựng

Hà Tĩnh: Khoanh định 217 khu vực thăm dò, khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản
Khoanh định 217 khu vực được cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Trong đó có 191 khu vực mỏ vật liệu xây dựng với tổng diện tích là 2.374,6 ha.