vật liệu xây dựng

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Các cơ quan liên quan của tỉnh Bắc Giang và UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với Công an tỉnh trong công tác quản lý, tham mưu cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn.