việc làm

Đề xuất xây dựng sàn giao dịch việc làm, bất động sản quốc gia
Làm việc với các bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm đến công tác quản lý, phát triển các thị trường việc làm, bất động sản, đất đai lành mạnh, công khai, minh bạch bảo đảm quyền và lợi ích cho doanh nghiệp, người dân.