xả thải

Môi trường làng nghề: Nam Định di dời cơ sở ngành nghề không khuyến khích phát triển gây ô nhiễm
UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các địa phương trên địa bàn rà soát tổng hợp, công bố danh sách các nghề, làng nghề được khuyến khích phát triển và làng nghề gây ô nhiễm môi trường; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển, di dời ra khỏi làng nghề.