xây dựng nông thôn mới

Thái Nguyên: Chung sức nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Tại tỉnh Thái Nguyên, Chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí.