xử lý nước thải

Bình Định tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp
Hướng tới mục tiêu thu hút đầu tư cho phát triển bền vững, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp (KCN) đáp ứng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.