xử phạt hành chính

Chấn chỉnh tồn tại xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường ở một số địa phương
Qua kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện còn tồn tại, sai sót tại một số địa phương.