xuất khẩu

Hà Nội đẩy mạnh xuất khẩu ngành rau quả
Hiện nay, Hà Nội đã phát triển nhiều vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở đô thị và xuất khẩu.