huyện Côn Đảo

Bà Rịa - Vũng Tàu: Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2021-2025
Hiện Côn Đảo còn tồn khoảng hơn 70.000 tấn rác thải chưa được xử lý - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo Đề án quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 tổ chức ngày 18/8.