an toàn PCCC

Hà Nội đề xuất 6 giải pháp nhằm gỡ nút thắt trong Phòng cháy, chữa cháy
Trước một số quy định của quy chuẩn mới về PCCC gặp khó khăn, bất cập trong quá trình áp dụng, Công an Hà Nội đã nêu 6 giải pháp và đề xuất sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới nhằm tháo gỡ.