Bộ khoa học và công nghệ

Danh mục, lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ
Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.