Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần đổi mới công tác quản lý đất đai để phù hợp với phát triển đất nước

Theo Monre|05/01/2018 03:32

(Moitruong.net.vn) – Sáng 4/1/2018, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, cần đổi mới công tác quản lý đất đai để phù hợp với phát triển đất nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục cần đổi mới công tác quản lý đất đai để phù hợp với sự phát triển của đất nước

Bám sát mục tiêu, hoàn thành kế hoạch 2017

Trình bày báo cáo Tổng kết năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Văn Lịch nêu rõ: Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2017, Tổng cục đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tập thể Lãnh đạo Tổng cục đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và các nhiệm vụ thường xuyên của cả năm để có sự chỉ đạo phù hợp, kịp thời, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã đạt được, như: đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng việc sơ kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về chính sách đất đai, kế hoạch tổng kết thi hành Luật đất đai, xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật;
Tổng cục cũng đã hoàn thành công tác thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) của 63/63 tỉnh, thành phố; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế để tranh thủ các nguồn hỗ trợ; bước đầu thực hiện có hiệu quả theo kế hoạch đối với các dự án ODA;

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; công tác cải cách hành chính được chú trọng thực hiện, đặc biệt là việc cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai của các địa phương được xử lý kịp thời, hiệu quả…

Tổng cục Quản lý đất đai cũng thẳng thắn nêu những khó khăn, hạn chế trong một số công tác như: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Tổ chức triển khai thực hiện công tác đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc giới, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp; Việc khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai vẫn còn là vấn đề phức tạp ở nhiều địa phương…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động quản lý nhà nước về đất đai

Sau khi phân tích rõ những khó khăn, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch đã nêu những giải pháp tháo gỡ khó khăn như: Tập trung lực lượng để hoàn thành công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được phân công bảo đảm chất lượng; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch theo từng tháng; chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng giao;
Tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, thường xuyên công tác quản lý nhà nước về đất đai; Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong quản lý. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan…

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch năm 2018, Tổng cục Quản lý đất đai tập trung đẩy mạnh các công việc như: Tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương hoàn thiện báo cáo sơ kết Nghị quyết số 19 ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức thực hiện hoàn thành đúng hạn việc trình Chính phủ xem xét đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng các Thông tư theo tinh thần của các Nghị quyết Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, định hướng đến năm 2020…
Đối với công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, Tổng cục tập trung thực hiện Đề án Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là các dự án đã được giao đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng…

Ngoài ra Tổng cục cũng tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực như: Công tác đo đạc, đăng ký, cấp GCN và xây dựng CSDL đất đai; Công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất; Công tác kiểm soát quản lý và sử dụng đất; Công tác tổ chức, cán bộ và thi đua khen thưởng; Công tác kế hoạch, tài chính; Về hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ; Tổ chức triển khai thực hiện các dự án ODA…

Để góp phần hoàn thiện kế hoạch năm 2018 của Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã phát biểu đóng góp ý kiến và đóng góp về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của tổng cục trong năm tới cũng như công tác phối hợp giữa Tổng cục Quản lý đất đai với các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Văn Lịch trình bày báo cáo tóm tắt tại Hội nghị

Cân đối nguồn lực đất đai cho tương tai

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Quản lý đất đai đã đạt được trong năm 2017 vừa qua.

Trao đổi với Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đất đai là vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội rộng lớn. Các Nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương gần đều đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai để giải quyết các điểm nghẽn, phát huy được nguồn lực, nguồn tài nguyên đất đai cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Bộ trưởng cho rằng, đã đến lúc thực tiễn đòi hỏi công tác quản lý đất đai phải đổi mới công tác quản lý đất đai để phù hợp với sự phát triển của đất nước. “Chúng ta cần lắng nghe tập hợp được trí tuệ. Phải nghe cả ý kiến của người dân, của các nhà khoa học và nghe cả những ý kiến phản biện… để dần hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai. Cần tiếp cận, nghiên cứu, giải quyết vấn đề đất đai một cách toàn diện trên phương diện kinh tế, chính trị, xã hội đi; giải quyết tốt vấn đề kinh tế tài nguyên đất đai. Đất đai là hằng số nếu quản lý tốt, sử dụng tốt thì đất đai sẽ tạo ra giá trị lợi ích cao nhất cho phát triển” – Bộ trưởng nói.

Toàn cảnh Hội nghị

Bộ trưởng cho rằng, cần giải quyết tốt, hài hòa, từ gốc các quan hệ đất đai, vấn đề giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giảm khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai. Phải tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch, thực hiện cân đối nguồn lực đất đai không chỉ trong 1 năm, trong nhiệm kỳ 5 năm, 10 năm mà phải cho sự phát triển trong tương lai của nhiều thế hệ; phải có các biện pháp bảo vệ đất trước nguy cơ suy thoái của biến đổi khí hậu để đảm bảo cho phát triển bền vững.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, theo Bộ trưởng, cần có những động lực mới cho phát triển đặt ra yêu cầu phải giải quyết giải quyết căn cơ chính sách, pháp luật đất đai, tạo những đột phá để giải phóng sức lao động, huy động nguồn vốn, khoa học và công nghệ…cho phát triển kinh tế – xã hội. Bộ trưởng cho rằng, cần phải tổ chức nghiên cứu, phải mời các cơ quan có liên quan đến để bàn, thống nhất về mặt lý luận. Đồng thời cần mời các địa phương – các cơ quan thực hiện lên để hiểu giữa lý thuyết và thực tiễn còn khoảng cách ra sao để khắc phục…

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai hoàn thành những nhiệm vụ căn bản và cấp bách hiện nay liên quan đến các vấn đề như: Điều tra đất đai; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai…

Trong năm 2017, Tổng cục Quản lý đất đai đã thực hiện xong các nội dung thanh tra tại 08/08 tỉnh, thành phố theo kế hoạch, gồm: Vĩnh Phúc, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội, Khánh Hòa, Gia Lai và Phú Thọ; triển khai hoàn thành 07/08 đoàn kiểm tra thi hành Luật Đất đai theo kế hoạch tại 07 tỉnh, gồm: Sơn La, Hà Giang, Bình Thuận , Bình Định, Lào Cai, Phú Yên và Bình Dương; Kiểm tra 07 sân golf tại 05 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Tổng cục còn tổ chức triển khai các Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận sau thanh tra; việc triển khai thực hiện Đề án 1675 tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng và Lạng Sơn…

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại trong công tác quản lý đất đai tại địa phương và đã ban hành Kết luận kiến nghị các địa phương tập trung xử lý; đề xuất và trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về thực hiện các giải pháp để chấn chỉnh, tăng cường thi hành Luật Đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
Trong năm 2017, Tổng cục đã tiếp nhận 926 thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật đất đai; trong đó đã ban hành 365 văn bản yêu cầu các địa phương xem xét, giải quyết; 200 văn bản hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền; 35 trường hợp chuyển Thanh tra Bộ TN&MT….

Các thông tin phản ánh chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa…nội dung phản ánh tập trung nhiều về các lĩnh vực như: đăng ký, cấp giấy chứng nhận, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và các dự án chậm triển khai…

Theo Monre


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần đổi mới công tác quản lý đất đai để phù hợp với phát triển đất nước