chất thải nguy hại

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giải trình về vật liệu xây dựng, đất hiếm, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
Giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết vật liệu xây dựng do vướng mắc về quy trình, thủ tục nhưng sẽ được giải quyết tốt; đất hiếm thô nhất quyết không xuất khẩu còn chất thải rắn, chất thải nguy hại sẽ được xác định chuyển thành tài nguyên, tuyệt đối không sử dụng phương án chôn lấp rác.