chất thải nhựa

Đến năm 2025, 85% lượng chất thải nhựa phát sinh được tái sử dụng và xử lý
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.