chất thải nhựa

Đồng Tháp chỉ đạo tăng cường quản lý, phân loại, thu gom, xử lý chất thải nhựa
Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo tăng cường quản lý, phân loại, thu gom, xử lý chất thải nhựa nhằm góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.