Đề xuất quy định về dòng chảy tối thiểu của sông, suối

Tuấn Kiệt|06/10/2022 10:30

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung mới Điều 27 về dòng chảy tối thiểu theo hướng quy định sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng phải được xác định dòng chảy tối thiểu.

Tại dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung mới Điều 27 về dòng chảy tối thiểu theo hướng quy định sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng phải được xác định dòng chảy tối thiểu, nguyên tắc xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu hồ chứa, đập dâng.

Theo dự thảo, các sông, suối, hồ chứa, đập dâng phải xác định dòng chảy tối thiểu bao gồm: Sông, suối có hồ chứa, đập dâng, các công trình chuyển nước, khai thác nước lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, hệ sinh thái thuỷ sinh, các hoạt động văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng; các hồ chứa, đập dâng xây dựng trên các sông, suối có quy mô thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

quy-dinh-dong-chay.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định về dòng chảy tối thiểu của sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng

Dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu hồ chứa, đập dâng là một trong những căn cứ để xem xét trong quá trình thẩm định, quyết định phê duyệt các nhiệm vụ sau:

1- Quy hoạch về tài nguyên nước; quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

2- Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông;

3- Phương án điều hòa, phân phối nguồn nước trên lưu vực sông; phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

4- Dự án xây dựng hồ chứa, đập dâng trên các sông, suối; dự án chuyển nước lưu vực sông;

5- Cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

6- Các dự án có liên quan trực tiếp đến việc duy trì, bảo đảm dòng chảy tối thiểu trên sông, suối.

Nguyên tắc xác định dòng chảy tối thiểu

Dự thảo nêu rõ, việc xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu hồ chứa, đập dâng phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Phải được thực hiện đối với từng vị trí cụ thể trên sông, suối và phải đảm bảo tính hệ thống trên lưu vực sông; đảo đảm công bằng, hợp lý, hài hòa lợi ích, bình đẳng về quyền lợi giữa các đối tượng khai thác, sử dụng nước, giữa các địa phương ở thượng du và hạ du.

Bên cạnh đó, phải phù hợp với đặc điểm nguồn nước, chế độ dòng chảy trên sông suối đặc điểm địa hình, nhu cầu sử dụng nước, vai trò của sông, suối trong hệ thống sông và các chức năng khác của nguồn nước; phù hợp với quy mô, phương thức khai thác, khả năng vận hành điều tiết nước của hồ chứa; phù hợp với các thỏa thuận và cam kết chia sẻ lợi ích trong khai thác sử dụng nước với các quốc gia láng giềng có chung nguồn nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thực hiện việc xác định dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối liên tỉnh, liên quốc gia; công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối liên tỉnh và sau hồ chứa, đập dâng thuộc thẩm quyền cấp phép.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, thực hiện việc xác định dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh; công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh và sau hồ chứa, đập dâng thuộc thẩm quyền cấp phép.

Tổ chức, cá nhân là chủ hồ chứa, đập dâng phải thực hiện việc xác định dòng chảy tối thiểu sau hồ chứa, đập dâng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố dòng chảy tối thiểu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất quy định về dòng chảy tối thiểu của sông, suối