giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Đảo Phú Quý đề nghị du khách chung tay giảm thiểu rác thải nhựa
Đảo Phú Quý (Bình Thuận) sẽ phát động phong trào chống rác thải nhựa, tổ chức ký cam kết thực hiện giữa các bên liên quan và đón các du khách đầu tiên đến đảo Phú Quý không mang theo rác thải nhựa.