Hà Nội tăng cường công tác tiêm chủng

Moitruong.net.vn

– UBND Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan bảo đảm đủ nguồn vắc-xin cung ứng cho CTTC, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh chủ động của người dân. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn tiêm chủng an toàn, giám sát và xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia CTTC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý CTTC trên cả nước, nhất là chú trọng việc ứng dụng tại tuyến cơ sở. Tăng cường xã hội hóa CTTC nhằm huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống tiêm chủng, tăng thêm các hình thức dịch vụ tiêm chủng, sử dụng thêm nhiều loại vắc-xin mới, vắc-xin phối hợp. Xây dựng kế hoạch, lộ trình bổ sung vắc-xin mới vào tiêm chủng mở rộng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, phù hợp điều kiện của Việt Nam. Xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ hoạt động dự phòng, nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần đổi mới cơ chế tài chính cho tuyến y tế cơ sở.

Ảnh minh họa

Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên rà soát và báo cáo Bộ Y tế để được cung cấp đủ vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh việc áp dụng CNTT trong quản lý công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc quản lý đối tượng tiêm chủng bằng hệ thống phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tập huấn chuyên môn kỹ thuật, hướng dẫn tiêm chủng an toàn; kịp thời giám sát và xử trí các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Khuyến khích các đơn vị tăng cường xã hội hóa công tác tiêm chủng nhằm huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống tiêm chủng, tăng thêm các hình thức dịch vụ tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở tiêm chủng, bao gồm cả tiêm chủng dịch vụ trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Cung cấp kịp thời thông tin về tiêm chủng, không để tình trạng đưa tin thiếu chính xác, không đầy đủ tạo dư luận không tốt trong cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến việc tham gia tiêm chủng của người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục kiểm tra thông tin về tình trạng tiêm chủng của trẻ trước khi nhập học, đề nghị gia đình cho trẻ đi tiêm chủng bù nếu trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin theo quy định; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc triển khai công tác tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục.

Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế và các sở, ngành liên quan kịp thời tham mưu UBND thành phố đảm bảo kinh phí cho công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của thành phố chủ động tuyên truyền về lợi ích và hiệu quả của công tác tiêm chủng nhằm khuyến khích và hướng dẫn người dân tích cực tham gia tiêm chủng góp phần bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Trong công văn này, UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các đoàn thể thành phố tích cực và chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp, các sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến và vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác tiêm chủng để người dân tích cực hưởng ứng đi tiêm chủng phòng bệnh.

Minh Anh (t/h)