[Infographic] Những đóng góp to lớn của cụ Bùi bằng Đoàn cho Cách mạng Việt Nam

Moitruong.net.vn

– Từ Thượng thư bộ Hình Nam triều nổi tiếng thanh liêm, chính trực, cụ Bùi Bằng Đoàn đã tham gia chính quyền cách mạng một cách tự nguyện và một lòng đi theo chính quyền cách mạng.

Theo TTXVN