kinh tế tuần hoàn

Sơn La triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
Sơn La đẩy mạnh xây dựng chính quyền số; phát triển hạ tầng số và dữ liệu số trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng kinh tế tuần hoàn và kinh tế số.