LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Danh mục 16 lưu vực sông liên tỉnh phải lập quy hoạch theo Luật Tài nguyên nước 2023
Theo Điều 20 Nghị định 53/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023, các lưu vực sông liên tỉnh phải lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.