Net Zero

EU cần đầu tư 1.600 tỷ USD mỗi năm để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0
Theo nghiên cứu của Viện Rousseau, EU có thể bảo đảm phần lớn số vốn 1.600 tỷ USD bằng cách chuyển hướng các khoản chi tiêu hiện tại, chủ yếu là chi cho các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.