nhựa dùng 1 lần

Rác thải nhựa đại dương những con số đáng báo động
Ô nhiễm rác thải nhựa là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với môi trường biển và đại dương trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam.