ô nhiễm nhựa

Giảm thiểu để tiến tới cấm nhựa dùng một lần
Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần có cách tiếp cận theo từng giai đoạn để giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa thông qua sự kết hợp giữa các công cụ chính sách và cơ chế tài khóa, bắt đầu từ việc hạn chế sử dụng và thu phí, và cuối cùng là cấm sử dụng.