phân loại rác

Hà Nội thí điểm phân loại rác thành 4 nhóm từ tháng 6/2024
Hà Nội triển khai thí điểm phân loại rác thành 4 nhóm tại 23 phường từ tháng 6/2024, sau đó sẽ xem xét triển khai phân loại rác tại nguồn trên toàn Thành phố trong năm 2026.