sổ hộ khẩu

Chính phủ yêu cầu bãi bỏ ngay quy định phải xuất trình sổ hộ khẩu
Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ các quy định yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng Căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân.