Biên bản chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Minh Quang