Tác phẩm dự thi MT 10 - Mỗi con người - Một hành động - Một nhận thức