tài nguyên đất

Sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nước còn lãng phí
Moitruong.net.vn – Trong bối cảnh lượng nước sinh ra ở phần lãnh thổ Việt Nam chỉ chiếm khoảng 37% (310-315 tỷ m3/năm), nhưng sử dụng còn lãng phí, thách thức về an ninh nguồn nước đang là vấn đề lớn.