Thái Nguyên: Tăng cường thực hiện giám sát an ninh nguồn nước

Moitruong.net.vn

– An ninh tài nguyên nước đang là một trong những thách thức lớn đối với nước ta trong quá trình phát triển. Vấn đề an ninh nguồn nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mọi mặt trong đời sống xã hội hiện nay.

Thực hiện Thông báo số 2905-TB/TU, ngày 17/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-MTTQ-BTT, ngày 03/02/2020 giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể,  rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước. Đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh tháo gỡ khó khăn bất cập, vướng mắc; khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có) nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Với yêu cầu đánh giá đúng thực trạng việc tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thông qua giám sát chỉ ra những tồn tại, bất cập; nghiên cứu đề xuất với các cơ quan quản lý, các đơn vị sản xuất kinh doanh nước có giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước. Hoạt động giám sát phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với các cơ quan đơn vị có liên quan; đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giám sát.

Để triển khai kế hoạch giám sát, vừa qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức họp Tổ tư vấn giám sát của tỉnh do ông Phạm Thái hanh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, với thành phần tham dự gồm sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, các ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh để thống nhất các nội dung kế hoạch, đề cương giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cáp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.

Với nhiệm vụ trọng tâm là Giám sát kết quả triển khai, thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được quy định tại Luật Tài nguyên nước đã được Quôc hội khóa XIII thông qua ngày 21/6/2012 và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Thái Nguyên (Ban hành kèm theo Quyết định sô 1260/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên). Thời điểm giám sát tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2020.

Hội nghị đã thảo luận và cơ bản thống nhất Với các nội dung giám sát tập trung vào: a, Tham mưu, ban hành văn bản quản lý; b, Công tác tuyên truyền Luật Tài nguyên nước; c, Về xây dựng quy hoạch hệ thống cung cấp nước; d,  Về Quy trình sản xuất nước sạch và xử lý các sự cố; e, Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước; f, Giải quyết các tố cáo, khiếu nại của công dân liên quan đến nước sạch; g, Về gia bán nước sạch cho người dân.

Thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là thiết thực đảm bảo vấn đề an sinh xã hội vì cuộc sống ngày càng nâng cao của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên theo các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 Hoàng Cường Quốc