thiên tai thiệt hại

Thái Nguyên quan tâm cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi
Những năm qua, hệ thống công trình thủy lợi, hồ, đập, kè… trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được quan tâm đầu tư tu bổ, nâng cấp và xây mới nhằm phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân và góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.