Tiền Giang

Tiền Giang chủ động các phương án ứng phó với hạn mặn
Để chủ động ứng phó hạn mặn, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành phương án phòng, chống trong mùa khô 2023-2024.