Tỉnh Lâm Đồng

Kiểm tra, rà soát, xử lý tình hình ô nhiễm môi trường tại các hồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
UBND tỉnh Lâm Đồng giao các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc kiểm tra, rà soát, chỉ đạo xử lý tình trạng ô nhiễm tại các hồ nước trên địa bàn quản lý.