Tỉnh Quang Nam

Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024
Năm Quốc gia phục hồi đa dạng sinh học – Quảng Nam 2024 là sự kiện môi trường có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về tầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học…