tỉnh vĩnh phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ rõ trách nhiệm khắc phục sự cố sập kè sông Phó Đáy
UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan có trách nhiệm khắc phục sự cố công trình, chịu trách nhiệm về các thiệt hại do sự cố công trình gây ra, chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến giải pháp khắc phục.