TP . Hạ Long

Quảng Ninh: Phát triển du lịch gắn với bảo vệ rừng
Sự phát triển nhanh chóng của hoạt động du lịch ở Quảng Ninh đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên. Do đó, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng là giải pháp cần thiết để phát triển du lịch bền vững.