Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR): Khó hay dễ?
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và kinh tế tuần hoàn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, cần quy định một cách hợp lý tỷ lệ tái chế bắt buộc đối với nhà sản xuất, đây là bài toán thách thức không hề đơn giản.