vi phạm luật bảo vệ môi trường

Lạng Giang (Bắc Giang): Cần kiểm tra hoạt động xả thải có dấu hiệu gây ô nhiễm tại công ty Bích Thủy
Huyện Lạng Giang là địa phương có tốc độ đô thị hoá nhanh, nhiều nhà máy, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được hình thành tạo việc làm, cải thiện đáng kể đời sống nhân dân. Bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế thì công tác quản lý môi trường, đất đai tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện cần được quan tâm sát sao hơn.