1 tỷ cây xanh

Quảng Ngãi: Phấn đấu tăng chỉ tiêu trồng cây xanh trong năm 2023
Năm 2023, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) sẽ chi gần 186 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện dịch vụ Công ích đô thị trên địa bàn.