Bộ Thông tin và Truyền thông có quyết định mới phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Hồng Tú|28/11/2023 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 27/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 2345/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định 2345 quy định cụ thể nguyên tắc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Phan Tâm, Phạm Đức Long, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Thanh Lâm và Bùi Hoàng Phương.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

bo-tttt.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Bùi Hoàng Phương

Thứ trưởng Phan Tâm phụ trách các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua - khen thưởng và lịch sử - truyền thống; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành.

Thứ trưởng Phạm Đức Long phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, internet; tần số vô tuyến điện; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; nội dung số...

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chịu trách nhiệm phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử; Công nghiệp công nghệ số; An toàn thông tin mạng; đồng thời phụ trách công tác cải cách hành chính.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm phụ trách lĩnh vực: Báo chí; truyền thông; xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương - vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm - phụ trách lĩnh vực bưu chính và các công tác: Nội chính; kế hoạch - tài chính; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra; chuyển đổi số trong công tác cán bộ và chuẩn hóa quy trình cán bộ, hồ sơ cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Bộ; công tác quốc phòng - an ninh, quân sự, cựu chiến binh của Bộ.

Về nguyên tắc phân công công việc, Quyết định mới chỉ rõ, Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các công việc quan trọng, cấp bách, nhạy cảm, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, công tác của Bộ; những vấn đề, nội dung công tác mới chưa được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, chưa được phân công trong Quyết định này. Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên trong các lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được Bộ trưởng phân công.

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công, thứ trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được phân công.

Quá trình chỉ đạo, xử lý công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị, địa phương do thứ trưởng khác phụ trách thì các thứ trưởng chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các thứ trưởng có ý kiến khác nhau thì báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm có nội dung công việc mới chưa được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, chưa được phân công trong Quyết định này, thứ trưởng có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc được phân công.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Thông tin và Truyền thông có quyết định mới phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng