Bộ Thông tin và Truyền thông

Giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử
Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử.