chất thải rắn sinh hoạt

Việt Nam với 'Cuộc đua tới Net Zero' vào năm 2050
Việt Nam đang hành động mạnh mẽ nhằm thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, tuy nhiên nhiều thách thức vẫn đang ở phía trước.