chất thải rắn sinh hoạt

Long An: TP Tân An triển khai thực hiện thí điểm “Chuyển đổi số Quản lý chất thải”
Theo đó, mô hình thí điểm phải đáp ứng các nhu cầu thực tiễn, giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương trong việc thu gom, quản lý rác thải và công tác phân loại rác thải của từng hộ dân trên địa bàn.