chất thải rắn sinh hoạt

Phân loại rác tại nguồn - Điểm sáng từ Đà Nẵng
Sau hơn 2 năm triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (rác) tại nguồn, Hiện đã có 78% tổng số hộ gia đình, 83% tổng số tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tham gia phân loại rác tại nguồn (PLRTN).