đất rừng

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện mục tiêu trồng rừng gỗ lớn
Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng trồng rừng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.