đê bao

Quốc hội sẽ giám sát tối cao vấn đề bảo vệ môi trường trong năm 2025
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong những nội dung được Quốc hội lựa chọn giám sát trong năm 2025.