giảm rác thải nhựa

Hội thi “Thanh niên Bắc Ninh với bảo vệ môi trường” thu hút nhiều thí sinh tham gia
Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được tăng cường, nhận thức về bảo vệ môi trường từng bước được nâng lên trong các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.