Khu dự trữ sinh quyển

UNESCO công nhận thêm 11 khu dự trữ sinh quyển mới
UNESCO nhấn mạnh rằng, các khu dự trữ sinh quyển đóng vai trò khoa học quan trọng, là nơi nghiên cứu và giám sát, cung cấp dữ liệu và hiểu biết có giá trị có thể cung cấp thông tin cho các quyết định chính sách và quản lý môi trường.