lĩnh vực môi trường

Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước bị bãi bỏ
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước.