UBND TP Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Thanh Thanh|13/06/2024 14:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới đây đã ký Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở TN&MT thực hiện một số nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đã ủy quyền cho Sở TN&MT tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2, Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10-1-2022 của Chính phủ) thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND thành phố theo quy định của pháp luật trình UBND thành phố phê duyệt; thực hiện đăng tải, tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư lên Cổng thông tin điện tử, trừ các dự án đầu tư thuộc bí mật Nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

ha-noi-o-nhiem-moi-truong.jpg
UBND TP Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường cho Sở TN&MT

Sở TN&MT sẽ thực hiện việc tổ chức thẩm định cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường, cấp lại giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND thành phố theo quy định của pháp luật trình UBND thành phố phê duyệt; công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, giấy phép môi trường lên Cổng thông tin điện tử, trừ các thông tin thuộc bí mật Nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; ban hành quyết định cử cán bộ, công chức hoặc thành lập đoàn kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Cùng với đó, tổ chức thẩm định hồ sơ cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ và cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND thành phố theo quy định của pháp luật trình UBND thành phố phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng quy định hiện hành. 

Định kỳ 6 tháng, hằng năm, Sở TN&MT sẽ báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề đột xuất, phát sinh, kịp thời báo cáo UBND thành phố xin ý kiến chỉ đạo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (7/6/2024) đến hết ngày 31/12/2025.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND TP Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường